Obchodní podmínky

1 . VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

• Tyto obchodní podmínky se vztahují se na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.lightelegan­cecz.cz

• „Prodávající“ je firma Light Elegance CZ, Kateřina Bajko, Svatoborská 417, 697 01 Kyjov

• „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží.

• Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ ZBOŽÍ

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných osobních údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy (faktury). Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednávané zboží.

3. CENA A ÚHRADA ZBOŽÍ

Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě www.lightelegan­cecz.cz jsou vč. 21% DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Úhrada objednaného zboží je možná třemi způsoby :

A . Platba dobírkou :

Cenu za zboží je uhrazena hotově při jeho převzetí od PPL nebo České pošty.

B . Platba předem bankovním převodem :

Prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu, nebo telefonicky sdělí údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.

C . Platba hotově :

Při převzetí zboží na adrese prodávajícího.

4. ZPŮSOB A CENA PŘEPRAVY

Objednané zboží je doručováno dle velikosti a váhy:

• Dopravou výrobce – dle typu zboží – ceny dle sazebníku dodavatele

• Dopravou dodavatelem:

• Osobní odběr – po dohodě je možné si zboží vyzvednout osobně na adrese prodávajícího

O způsobu dopravy rozhoduje prodávající, který vybírá vždy nejvhodnější způsob pro dané zboží. Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

U objednávek s celkovou hodnotou vyšší než 2 000,– Kč není účtováno přepravné.

U objednávek s celkovou hodnotou nižší než 2 000,– Kč je účtováno přepravné ve výši 120,–Kč.

U objednávek zasílaných na Slovensko účtujeme poštovné ve výši 270,– Kč s celkovou hodnotou nižší než 2000 Kč.

U objednávek s celkovou hodnotou vyšší než 5 000,– Kč není účtováno přepravné.

5. DODACÍ LHŮTA

U každého výrobku je uvedena obvyklá doba expedice, která je potvrzena a upřesněna mailem nebo telefonicky po obdržení závazné objednávky.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a bez udání důvodu vrátit zboží zpět prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou cenu za zboží. Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky :

• Kupující zavolá na telefonní číslo 776869661 nebo napíše na emailovou adresu lightelegancec­z@lightelegancec­z.cz , a oznámí odstoupení od smlouvy.

• Uvede číslo faktury a svoje jméno.

• Zboží odešle s originál dokladem o koupi (fakturou) na adresu : Light Elegance, Svatoborská 417, Kyjov

• Zboží musí být čisté a nepoškozené a kompletní.Pro­dávající vrací plnou cenu zboží, nikoliv však poštovné (přepravné).

• Kupující hradí doručení na adresu prodávajícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány složenkou, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zbo­ží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

• Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

• V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

• Délka záruční doby pro všechny druhy zboží je minimálně 24 měsíců, popřípadě vyšší je-li toto písemně uvedeno. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.

9. REKLAMACE ZBOŽÍ

• Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího.

• Za situace, kdy je zboží zasíláno Prodávajícímu na reklamační opravu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

• Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitel­nou vadu.

• Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, resp. zašle zboží zpět Kupujícímu na jeho náklady.

• Nárok na uplatnění reklamace nevzniká mimo jiné v případě : neodborné montáže, nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním a používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci. Reklamce dále nevzniká pokud je předpokládaná životnost zboží kratší než jeho záruční doba, při přirozeném opotřebování zboží, neúměrném zatěžování, pokud nedostatky vznikly zaviněním třetí osoby nebo neodbornými změnami a opravami a rovněž škodami způsobenými přírodními vlivy.

• Pokud byla Reklamace neoprávněná (viz.předcházející bod), Prodávající účtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady.

10. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Zásady ochrany osobních údajů obchodní společnosti Kateřina Bajko, Light Elegance se sídlem Svatoborská 484, 69701 Kyjov identifikační číslo: 72488549 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl B, vložka 14299

Společnost Kateřina Bajko, Light Elegance, provozovatel e-shopu www.lightelegan­ce.cz, jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka (definice Zákazníka uvedena níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Při zpracování Osobních údajů postupujeme v souladu s následujícími právními předpisy:

• Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen Nařízení)

• Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

2. Zákazník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od správce zboží a služby.

3. Správce je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

• v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

• za účelem/účely uvedenými níže v čl. 2

Článek 2

Účel a doba zpracování Osobních údajů Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

1. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb

a) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;

b) Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

2. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.)

a) daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem.

b) plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu záruční doby na zboží (zpravidla 2 roky).

3. Oprávněné zájmy Správce, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce:

a) účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na dobu trvání záruky na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

4. Marketingové a obchodní nabídky služeb Správce

a) Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů.Zde uděluje Zákazník souhlas se zpracováním svých údajů při zadávání objednávky nebo v případě registrovaného zákazníka v sekci Osobní údaje na webových stránkách e-shopu. Doba zpracování Osobních údajů trvá, dokud Zákazník tento souhlas neodvolá. Zákazník může svůj souhlas odvolat prostřednictvím odkazu uvedeného v zápatí e-mailu zaslaného ze strany Správce nebo žádostí na adrese lightelegancec­z@lightelegancec­z.cz.

b) Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Správce neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Zde uděluje Zákazník souhlas se zpracováním svých údajů ve svém účtu na webových stránkách e-shopu, v sekci Osobní údaje. Doba zpracování osobních údajů trvá, dokud Zákazník tento souhlas neodvolá. Zákazník může svůj souhlas odvolat žádostí na adrese lightelegancec­z@lightelegancec­z.cz.

Článek 3

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku 2. Správce Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Zákazník je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Zákazník. Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Správce je oprávněn předat osobní údaje Zákazníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu a doručení zboží.

Článek 4

Práva Zákazníka související se zpracováváním

1. Práva Zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a) požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům;

b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;

c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

d) na omezení zpracování Osobních údajů;

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce

g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2. Zákazník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Správce nebo žádostí na adrese lightelegancec­z@lightelegancec­z.cz.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. 2, odst. 1, 2 a 3.

4. V případě, že by se Zákazník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Správce o vysvětlení, a to e-mailem na adresu lightelegancec­z@lightelegancec­z.cz

b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresulightelegancec­z@lightelegancec­z.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Zákazníka. Nevyhoví-li Správce námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Uplatní-li Zákazník právo dle tohoto článku, je Správce povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Správcem.

6. Pokud Zákazník uplatní některé z práv z tohoto článku, odstavec 1, má Správce právo žádat prokázání totožnosti Zákazníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Správce právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku 4, odstavec 1 přijata.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Správcem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018